Поглед
към тоталитарното изкуство


Книгата на Чавдар Попов беше представена от проф. Иван Маразов на 21 април в СГХГ. Тя е плод на дълъг, около 25-годишен творчески процес, и носи професорска титла на своя автор. Тя е и първият солиден труд у нас, който прави опит да анализира най-съществените характеристики на изобразителното изкуство на държавите с тоталитарно управление (СССР, Германия, Италия) за периода от 30-те до 50-те години на миналия век.
Книгата започва с изчерпателен увод, в който Чавдар Попов уточнява понятията "тоталитарно изкуство" и "тоталитаризъм", тяхното възникване и адекватната им употреба. Той описва различните концепции относно тоталитарното изкуство; разглежда противоречивите твърдения, които го утвърждават или отхвърлят; обръща внимание на трудовете в чужбина и у нас, посветени в една или друга степен на разглеждания от него проблем.
Изследването в същинската си част се състои от три основни глави. Първата се занимава с идеологическите аспекти. Тя изследва възгледите от философски и естетически характер, довели до изграждането на концепциите за тоталитарно изкуство.
Втората глава проследява взаимоотношението на изкуството с институциите, чието оръжие се явява то, и как те определят социалните му функции.
Третата глава обръща внимание на визуализацията на идеологемите, т.е. на самия художествен материал, отразяващ идеологическите доктрини.
В заключението авторът отново се спира на основните изводи, направени в същинската част, като ги обобщава. В своята книга Чавдар Попов се е опитал да се дистанцира от проблема (да го погледне "от високо"), за да постигне по-голяма обективност в анализа. Има изработена лична гледна точка, която отстоява чрез умереност в оценките. Находка е търсенето на сходства между Авангарда и тоталитарното изкуство като възникнали едно след друго и опиращи се на идеологията, с тази разлика, че авангардът и авангардистите не са обвързани с единна идеология, докато тоталитарното изкуство е монолитно и "вътрешно непротиворечиво". Общите моменти са набелязани в няколко посоки - убеденост в осъществяването на художествения процес, утопичният характер на преобразователните идеи, стремежът за налагане на единен художествен стандарт.
Книгата е ценна и с факта, че чрез нея българското изкуствознание поставя сериозно въпроса за тоталитарното изкуство и излиза на сцената на световния дебат по тази тема.

Стойка Цингова

Чавдар Попов.
Тоталитарното изкуство. Идеология. Организация. Практика
,
Университетско издателство Св. Климент Охридски,
София, 2002