Новите медии
в Югоизточна Европа


Югоизточноевропейският медиен център издаде първия от серия сборници за анализ на основните тенденции сред медиите в региона. Съставители са Орлин Спасов и Христо Тодоров.
Симптоматично е, че подобно изследване започва тъкмо от интернет - медиaта, която обикновено се изтъква като разковничето, призвано да изтръгне региона от неговата специфика и да го приобщи към "нормата". Оказва се обаче, че реалностите на конкретното потребление на интернет разбива утопичните визии за демократизиращата и егалитаризираща функция на световната мрежа. Отвъд еуфорията достъпът до тази привиждана панацея е, меко казано, неравен: различията в броя и качеството на доставчиците, в наличието и нивото на интернет-списанията, във вида на създаваните в региона сайтове по-скоро задълбочават контрастите между страните в Югоизточна Европа, отколкото да ги преодоляват. Статиите, писани с поглед "отвътре", от граждани на съответните държави, дават ясна и трезва представа както за реалното състояние на новите медии ("Интернет и Албания: парадоксално противоречие?" на Алфред Нуне или "По-бавно от очакваното" на Степан Малович, Хърватия), така и за очакванията, с които ги е натоварило обществото ("Ролята на интернет в демократизационните процеси на хърватското общество" от Лидия Лако Видулич, "Интернет в България: трансформации на обществената сфера" от Орлин Спасов). Нерядко специфични регионални особености поставят неочаквани пречки пред навлизането на новата медиа (например преобладаването на мобилните телефони за сметка на наземните в Албания), но дори когато достъпът до мрежата е широкодостъпен, проблемът със съдържанието остава; липсата на достатъчно добри сайтове на местния език се обяснява с липса на опит и на икономическа мотивация. От своя страна езиковата бариера обезсърчава неанглоговорящите потребители. По този начин несъответствието между надеждите новите медии да функционират като политически и модернизационен коректив и реалността на тяхното потребление все още може да бъде обяснено с "незавършилия процес на прогреса", вместо да се трансформира в скептицизъм спрямо самия интернет.

Зорница Христова

New Media in Southeast Europe. Souteast European Media Centre - Sofia. Editors: Orlin Spassov, Christo Todorov.