Конкурс по проект Преводи
Сорос център за културни политики и Next Page Foundation (Фондация "Следваща страница"), София, обявяват ежегодния си конкурс по проект "Преводи", който се осъществява с финансовата подкрепа на Open Society Institute - Budapest, и Фондация "Отворено общество" - София.
Целта на проекта е да подпомогне финансово превода и издаването на литература в областта на хуманитарните и социалните науки, която да предложи актуален критически инструментариум за осмислянето на съвременните социални отношения и проблеми, необходим както в академичния образователен процес, така и на широката публика.
Приоритетни ще бъдат следните теми:
- Източна Европа: "Сравнителна транзитология"; "Посткомунистически теории и анализи"; "Другите за нас";
- Балканите, Новите регионализми;
- Европа - Идеята за Европа; Европа като географско, историческо и политическо понятие; разширението на Европа - ЕС;
- Глобализацията - политически, икономически и културни аспекти;
- Гражданско участие и политическа култура;
- Информационното общество и неговите социални последици;
- Академията и познанието в съвременния свят;
- Нови парадигми в социалните науки: Постмодернизъм, Постколониализъм, Постхуманизъм, Теория на културата и Критическа теория;
- Другата Европа - преводи на източноевропейски автори (хуманитаристика и художествена литература).
Към всяка една от приоритетните теми са изготвени списъци с препоръчителни заглавия, които можете да намерите на www.soroscentercp.bg, секция "Конкурси", като те ще подлежат на известни промени до края на месец юли. Там ще намерите и подробности относно процедурата на кандидатстване, одобряване и финансиране на кандидатурите, както и формуляр за кандидатстване и финансова матрица.
Конкурсът е отворен за кандидатстване за всички български издателства. В него не могат да участват единствено издателства, с които Сорос Център е прекъснал юридически отношенията си поради неизпълнение на договорните задължения по проект "Преводи" през изминали години.
Документи се приемат до 25.09.2003 г. в офиса на Сорос център за културни политики, адрес: ул. "Славянска" 35, София 1000.
Проекти на издателства от страната се приемат и по пощата, като важи датата на пощенското клеймо, както и по електронен път на e-mail: bbaleva@soroscentercp.bg
За допълнителна информация:
Биляна Балева, координатор на проект "Преводи"
Тел: 02/ 980 02 44; 981 74 76, e-mail:
bbaleva@soroscentercp.bg