В превод на тайната...

Самият превод на Ибн Араби на какъвто и да е език вече представлява литературно събитие от достатъчно радикална величина. Макар че само текстуалното присъствие на автора седемстотин години след смъртта му се случва при подходящо радикални обстоятелства:
На 15 февруари 1979 г. в египетското Народно събрание пристига препоръка от страна на парламентарната комисия за социални и религиозни въпроси, която чисто и просто забранява съчиненията на андалуския мистик и поет Ибн Араби (569/1165 - 638/1240) и по-специално неговия обхващащ няколко хиляди страници труд, озаглавен "Мекански откривания" (al-Futuhat al-Makkiyya). След мъчително дълга петнадесетчасова дискусия върху друг проблем, все още оставащата неразгледана препоръка се приема бързо и без дискусия от изтощените държавни служители. Четири дни по-късно в каирския ежедневник "Ал Ахрам" излиза статия на един от сътрудниците на Осман Йахия (работещ върху новото издание на мистическото съчинение), която разпалва по-широка публична дискусия. Скандалът се състои в това, че висшият орган в цялата си сериозност си позволява да съди един високоспециализиран текст от XIII век. Превърналата се вече в нелепа ситуация както за Народното събрание, така и за самото правителство стига дотам, че в края на краищата в Академията за изследване на исляма постъпва молба за разрешаване на проблема. Отговорът на генералния секретар на Академията гласи: не може да има никаква цензура за всяко съчинение, включително мистическо, което представлява част от ислямското културно наследство.
Представената от издателство "Бек" антология включва превод (за първи път на немски език!) на част от съчиненията на средновековния автор. По принцип труднодостъпните и рядко превеждани (по дефиниция непреводими) текстове на Ибн Араби се предлагат на немскоезичната публика благодарение на тежките, но успешни усилия на Алма Гиизе. Книгата включва части от съчиненията "Дух на святостта", която съдържа лични преживявания на Ибн Араби с духовни учители на неговото време, "Мекански откривания" - най-съществените теми от учението на великия мистик и "Преводач на копнежите", който представлява сборник стихове, допълнени от собствената интерпретация на Ибн Араби.
Непосилността на превода произтича от особеностите на арабския език, нееднозначността на мистическия език като цяло и по-специално многопластовата му, но твърде точно определена употреба при арабския суфи, където в никакъв случай не липсва терминологичен апарат тъкмо поради изискващата акуратност дълбочина на значенията. В това, разбира се, се състои и една от големите трудности на превода. Предаването на точния, но не винаги пределно фиксиран смисъл става, от една страна, с помощта на едно малко съчиненийце на самия Ибн Араби - "Понятия на суфиите" (Istilahat as-sufiyya), където той сам дефинира някои ключови понятия. Но от друга страна многобройни други такива са събрани от ливанския специалист Суад Хаким (автор между другото на книга със заглавие: "Ibn Arabi and the Birth of a New Language") в нейния арабски речник на терминологията на Ибн Араби, наброяващ 1311 страници. В някои случаи преводачът се е видял принуден да кове нови думи (какъвто е случаят с "Eintreffnis" - принципно несъществуваща дума в немския език), поради което и изданието е въоръжено с глосар на арабските и немски 'еквиваленти' на понятията както и с допълнително разясняващ апарат към всяка една от главите. Добър пример за всичко казано дотук е самото заглавие на голямото мистическо съчинение al-Futuhat al-Makkiyya. Как да се преведе? Fath в своя първоначален смисъл означава буквално "отваряне", "откриване", но впоследствие обозначава също арабската (а значи и ислямска) conquista, покорила Северна Африка и част от Иберийския полуостров. По тази причина вероятно голям специалист като Анри Корбен превежда въпросното заглавие с "Книга за духовните завоевания на Мека". Но! Според думите на самия Араби става дума за постигането на непосредствено знание за Бог и невидимите светове без посредничеството на обучение, учители или някаква разсъдъчна способност. Бог "отваря" сърцето за потока на знанието. Думата "отваряне" или "откриване" сочи тъкмо онзи вид познание, който внезапно се стоварва върху аспиранта, след като той търпеливо е чакал на вратата. В този смисъл използваният по-рано в немската литература превод "Мекански откровения" е също неуместен, доколкото откровенията се даряват на пророк и биват обозначавани с друга дума.
При всички случаи най-известната творба на Араби се състои от 560 глави и се предвижда да заеме около 17 000 страници в новото критично издание на Осман Йахия. Съчинението е, по думите на един от големите изследователи на великия суфи - Уилям Читик: "една мащабна енциклопедия на ислямските науки в контекста на tauhid - признаването единството на Бога, което съставлява ядрото на исляма".

Тодор Тодоров

Редактор на рубриката доц. д-р Миглена Николчина


Хетерология
Ибн Араби, Първооблак и свят. Мистични текстове на големия учител."Бек", Мюнхен 2002// Ibn Arabi, Urwolke und Welt. Mystische Texte des Groessten Meisters. C.H. Beck, Muenchen 2002