Впечатляващо усилие

Библиографският указател "Литературно-художествени сборници и антологии 1878-1944" е впечатляващо издание - то е в обем 900 страници и е само първа част на едно твърде амбициозно начинание. Начинание, което изисква години работа по библиотеките и литературните институти, изисква абсолютна отдаденост на литературната история, на книгите, каквато днес не само че се среща трудно, но и изглежда някак анахронична. Нещо повече, сред хаоса, който цари в българското книгоиздаване, при небрежното отношение към наследството и отсъствието на памет всяко такова издание трябва да се провиди като събитие. С желанието си за ред, дисциплиниране, подреждане то контрастира с всеобщата разпасаност и връща към изчезващия историзъм и към консервативното в науката.
Подобен библиографски указател спокойно може да бъде сравнен с музей, защото, от една страна, той съхранява/посочва ценностите, а от друга - опитва да ги направи част от актуалното публично пространство, да ги оживи, с други думи. Както музеят, сборник от такъв характер хем просветлява забравени имена и книги, хем ги прави откриваеми, разпознаваеми, употребими за съвременния човек.
Въпросният указател представлява и допълване на националната библиография. Защото към националната библиография на книгата и на периодиката, каквито има изготвени в България, се добавя и тази на литературно-художествените сборници и антологии. Няма цивилизована страна, която да не е уредила своята национална библиография, тъй като само така миналото и настоящето адекватно си взаимодействат, а и подпомага културното развитие като цяло. При това може да се каже, че "Литературно-художествени сборници и антологии 1878-1944" е по-интересна и нестандартна от предходните, защото тя представя по-малко познатото, обобщава онова, което само библиофилите притежават или знаят, става основа, върху която да работят днешните литературни историци. В сборника са обработени около 40 000 библиографски единици, описано е съдържанието на сборници, лични и колективни антологии, песнопойки, автори, илюстрации и всичко това - по години. Така този указател лови миналото като текущо, поглежда го през ежедневното, през имената, които са известни, но и които са абсолютно случайни, архивира литературния процес.
И накрая - конкретното издание е част от по-големия проект "Сборни издания 1878-1944", съпътствано е с подробна обяснителна бележка, в която са представени видовете сборници за описвания период, акцентирано е конкретно върху литературните, посочени са източниците при библиографирането на литературните сборници, както и методиката при съставянето на указателя. Като всичко това е направено от съставителя Кирил Ставрев.

Амелия ЛичеваДуми
с/у думи


Литературно-художествени сборници и антологии 1878-1944.
Съставител Кирил Ставрев. Академично издателство Проф. Марин Дринов,
С., 2003.
Цена 25 лева.