Стипендии 2004
Домът на науките за човека и обществото (София) с подкрепата на Дома на науките за човека (Париж) Обявяват програма за стипендии, отпускани на млади изследователи в областта на история на сегашното време, социология, политическа антропология и културология в следните категории:
1. За докторанти (на възраст до 30 години), чиято дисертация е в завършващ стадий.
2. За постдокторални изследвания в цитираните области, предложени от университетски преподаватели или научни сътрудници от БАН, работещи на постоянен трудов договор и на възраст до 40 години.
Документите включват попълнени формуляри, необходимите дипломи и индивидуален изследователски проект. Кандидатите ще бъдат избрани въз основа на представените изследователски проекти.
Стипендиите са за период от шест месеца. Авторите на най-успешните разработки евентуално ще могат да получат възможност за специализация в Дома на науките за човека (Париж).
Краен срок за подаване на документите: 21 януари 2004 година.
Приемно време: понеделник и сряда от 14 часа до 16 часа.
Адрес: София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 1, етаж V, стая 511, тел./факс. 870 53 76. Формулярите могат се получат по електронна поща: www.damianova@sclg.uni-sofia.bg.