От Интернет към Гутенберг?!?
Навръх 1 ноември бе проведена научна конференция на тема "Книгата: бъдеще време в миналото?!", организирана от Колежа по библиотекознание и информационни технологии, издателство "Захарий Стоянов", НДК и Националния център за книгата.
В приетата на финала на конференцията Резолюция срещаме следните по-важни искания:
- Министерството на културата да предприеме енергични стъпки за облекчаване по законодателен път на ДДС върху книгата с цел да се стимулира родното книгоиздаване и книгата да стане достъпна за всички. Културното ведомство да съдейства още по-активно на българските издатели за по-представително участие в международните панаири на книгата и за издигане авторитета на родната книга в чужбина;
- Народното събрание да приеме във възможно най-близко време закон за библиотеките с оглед създаването на по-благоприятен климат за функционирането на тези традиционни културни средища у нас и модернизирането им според европейските стандарти;
- Заинтересуваните институти в лицето на Националния център за музеите към културното министерство, Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Народната библиотека "Иван Вазов" в Пловдив и други книгохранилища, висши училища, полиграфически предприятия, исторически музеи, архиви и пр., да обсъдят и предприемат конкретни инициативи по създаването на Национален музей на българската книга по подобие на сродните музеи в редица европейски страни.
- Ежегодно на 1 ноември да бъдат провеждани научни конференции по проблемите на книгата в съвременното информационно общество.

Култура