Константинка Калайджиева публикува том "Материали за историята на Народната библиотека (1944-1978)", посветен на 125 години от рождението на НБКМ.
Подкрепена стабилно от опита си на директор на най-престижната културна институция у нас, в своя обемист труд г-жа Калайджиева се занимава както с тенденциите в развитието на националните библиотеки и библиотечни системи през ХХ век, така и с обществено-политическите предпоставки за функционирането и развитието на НБКМ. Тя се фокусира върху дейността на конкретните ръководители на библиотеката през изследвания период, върху нейното финансиране и международните й контакти. Особено внимание заслужават страниците, посветени на политиката на комплектуване, на организацията и обработката на библиотечния фонд, на обслужването на читателите и справочно-информационното обслужване.
Г-жа Калайджиева не пропуска и ръкописно-документалния сектор на НБКМ в лицето на отделите за ръкописи, за старопечатни, редки и ценни книги, на археографската комисия и на българския исторически архив, ориенталската сбирка... Бившата директорка представя и научната дейност в областта на палеографията, архивистиката, ориенталистиката и реставрацията на хартията през периода, а също и проблемите на химическата лаборатория за хигиена, консервация и реставрация на писмени материали.
Акцент в изданието е работата на Центъра за национална библиография и неговата научна дейност. Сред материалите за историята на НБКМ попадат и тези, свързани с организационното и научно-методическо ръководство на библиотечната система у нас, изграждането на териториалната библиoтечна мрежа, с усилията по създаване на ефективна система от научни библиотеки в страната, с научната дейност в областта на библиотекознанието и формирането на съвременната национална библиотечна политика. Не са пропуснати и научната и издателската дейност на НБКМ.
Публикуваният от Константинка Калайджиева том може да се определи като ключов извор за всеки, който би желал да изучава не само историята на НБКМ, но и културната политика на държавата за цели 33 години.
В следващия брой на "Култура" ще дадем думата на читателите на най-голямото ни книжовно средище.

М.Б.