Кольо Коев, Елементарни форми на всекидневен живот. Макс Вебер и немското социалнонaучно познание от края на XIX и началото на ХХ век.

Да се мисли с Кольо Коев,
Деян Деянов

Из Увода към книгата,
Кольо Коев