Назад към истината

Когато в литературната теория се заговори за влиянието на аналитичната философия, обикновено се има предвид теорията на речевите актове. Аналитичната философия, естествено, съвсем не се изчерпва с работите на Остин и Сърл върху тази проблематика. Ала имат ли значение останалите разклонения на англо-американската философска мисъл за литературознанието?
Американският литературовед Рийд Уей Дазенброк е един от малкото хора, които се опитват упорито да употребяват съвременните концепции на аналитични философи като Дейвидсън или Пътнам в полето на литературата. В своята книга "Истина и последици. Интенциите, конвенциите и новата тематика" Дазенброк влиза в сериозен дебат с почти всички авторитетни литературоведски течения на американската сцена, за да отстоява нуждата от преразглеждане на връзките между теорията и аналитичната философия. В центъра на неговата полемика са Стенли Фиш, Барбара Хърнстайн Смит и Ричард Рорти, но по един или друг начин там са критикувани позициите и на деконструктивисти, пост-колониалисти, нови историцисти и прочее, като основният обект на атака е привидното съгласие за относителния и социално-конструиран характер на истината и ценностите. Именно това съгласие Дазенброк критикува под името "нова тематика". На фона на тази критика той предлага да се върнат в употреба понятията интенция, обективна истина и естетическа ценност, след като се предефинират в една по-адекватна форма, каквато би могла да им даде философията на Доналд Дейвидсън. Това ще рече: веднъж щом бъдат разкрити неконсистентностите на постмодерния конвенционализъм, ще стане ясно, че не може интенцията да бъде пренебрегната като фактор в литературната комуникация, но тя трябва да се разбира като постоянно динамично взаимодействие между две теории за света, тези на адресанта и адресата. Взаимодействието означава, че теорията на адресата няма да остава стабилна, а ще се променя в съгласие с изискванията на казаното от адресанта. Това специфично разбиране за интенция, което тук поради липса на място опростяваме, води естествено и до критика на другите теории за интенция.
Истината, от своя страна, може да бъде обективна именно поради това, че социалната природа на взаимодействието създава като свой резултат обективността. Тоест, когато при дискусия участниците оспорват твърденията на един от тях, точно в този спор се показва, според Дазенброк, обективната истина като основа, върху която се развива несъгласието. Така истината има две страни: социална и обективна, при което нито една от двете страни не може да се сведе до другата, нито пък да съществува отделно от нея.
Отказването от обективната истина е това, което е довело до отричането на естетическата ценност. Обаче ние не можем да се въздържим от съждения и последиците от това отричане са етически. Дазенброк се позовава на Витгенщайн, че естетиката и етиката са едно и също, и показва как етическият обрат от деветдесетте е следствие именно на кризата на художественото оценяване, опит да се излезе от тази криза. Повторното въвеждане на категорията на естетическата ценност позволяват на автора да преразгледа критически целия дебат за канона.
"Истина и последици" е изключително силна книга със своята намеса в аналитично-философските дебати и опита си да използва англо-американска философия за предефиниране на важни за литературознанието понятия. Доста учудваща е обаче почти пълната липса на каквито и да е литературни примери, които да подплатят теоретичните размишления. Като друг недостатък би могло да се види и неразбирането на философските позиции на мислители като Алтюсер, Фуко и Дерида, на които иначе са посветени отделни глави.
Въпреки че не успява да излезе от традицията, от която изхожда, книгата на Дазенброк е важна с това, че дава добър пример за набиращото днес сили настояване, според което последиците от "постмодерната" теория правят неотложно връщането в употреба на категорията "универсално" и поради това етическият императив, пред който сме изправени, е: Назад към истината! Въпросът в конкретния случай би бил: трябва ли да четем самия императив като "назад към Дейвидсъновото разбиране за истина"?

Дарин Тенев

Редактор на рубриката доц. д-р Миглена Николчина


Хетерология


Reed Way Dasenbrock, Truth and Consequences. Intentions, Conventions and the New Thematics, Pennsylvania: Pennstate Press, 2001