Как ВТУ се бори с корупцията
В бр. 14/15 от т.г. "Култура" публикува статията на доц. Иван Христов "За фабриките за дипломи и академичното достойнство", в която се описват конкретни форми на корупция и ценностна деградация във Великотърновския университет, където авторът е преподавател.
Засегнатата институция не сметна за нужно да отговори от страниците на "Култура" на повдигнатите от доц. Христов въпроси.
От публикуваното по-долу извлечение от протокол читателите ни ще се уверят, че Великотърновският университет предпочита да атакува човека, изнесъл пред публиката грозни факти от сенчестия образователен "бизнес", вместо да се опита да се справи с проблемите.

К

5.10. Решения на Академическия съвет, свързани с кампанията срещу Великотърновския университет. Докл. Проф. дфн. Иван Харалампиев
5.10.1. Във връзка със свое решение от 15.03.2004 г. (Протокол N2, т.. 3.1.1.2 и т. 3.1,1.3) Академическият съвет се запозна с писмените отговори на гл.ас. д-р Бойко Великов и доц. д-р Иван Христов по отправената от АС покана за участие в работата на съвета.
5.10.2. Академическият съвет реши да излезе с Декларация в националните медии, с която осъжда съзнателната кампания срещу Великотърновския университет, водена от гл.ас. д-р Бойко Великов и доц. д-р Иван Христов и настоява за нейното прекратяване.
5.10.2.1. Текстът на декларацията да се приеме от членовете на Академическия съвет чрез подписка.
5.10.3. Академическият съвет изразява категорично несъгласие с публикуваната от доц. д-р Иван Христов статия във в-к "Култура" (бр. 14/15, 2 април 2004 г.) и предлага доц. Христов да бъде наказан с "предупреждение за уволнение" за уронване доброто име и престижа на Великотърновския университет.

Забележка. Решенията са изготвени на основа стенографски запис от Райна Витанова - Сътрудник на колективните органи за управление.

Проф. дфн Иван Харалампиев
Ректор