Мъжете от Изтока на Запада

Този сборник критически есета отразява набъбващото напоследък изследователско поле, занимаващо се с мъжете и мъжествеността в постсоциалистическите и постсъветски страни. Няколко конкретни събития обаче картографират пространството и времето около създаването на сборника. На първо място това е Лятното училище за изследване на мъжете и мъжествеността, проведено през 2001 г. в Латвийския университет. Наред с този форум, редно е да отбележим и редицата дейности на финансираната от Европейския съюз изследователска мрежа "Критически изследвания на мъжете в Европа". Идеята на по-голямата част от текстовете в сборника е да нанесат националните и локални черти на мъжествеността в една по-широка европейска и глобална рамка. Подобно намерение настоява на сравнителни и интердисциплинарни стратегии на критически анализ, които настоящият сборник провежда на различните си нива. Западният поглед в сборника е представен от Майкъл Кимел - социолог и културен историк на мъжествеността в Америка, чийто текст разглежда как глобализационните процеси реформулират локалните и национални стереотипи на мъжествеността и превръщат пол/родовата разлика в основополагащ антиглобализационен принцип. В подобен теоретичен ракурс се движи и есето на Джеф Хърн - активист и изследовател на антисексистките движения от 1978 г., - който се занимава с взаимообвързаността на понятието за власт и понятието за мъже и мъжественост, както и с ролята на феминизма за критическото осмисляне на тази сдвоеност.
Едни от най-силните "регионални" представяния в сборника принадлежат на Светлана Слапшак и Димитър Камбуров. В текста си словенската историчка и антроположка се опитва да изолира поевтиняващите и лесни сюжети за балканската патриархалност от сериозния дебат върху мъжествеността, който според нея трябва да се състои в контекста на работата, свършена в последните десетилетия от регионалния феминизъм. Това настояване се оправдава в конкретното изследване, което Слапшак прави на променящото се мъжко тяло в Югославия, в периода след 1968 г. и под влияние на кръстосващи се моди, идеологии и културни фантазми.
В текста си "Балканите като черния мъж върху картата на Европа" ("Balkans as the Blackmale of Europe") Димитър Камбуров (който освен автор в сборника е и негов съставител и редактор) деконструира традиционните метафори, изобретили и въобразили Балканите и техните мъже. Целта на текста е през тези деконструиращи процедури да се опишат несходящите траектории на модернизиране на балканския и западния мъж.
За да изследва "сгрешената" или провалена модернизация на балканеца, Камбуров се врязва в контекста, в който Балканите биват мислени като едновременно пространствено "помеждинни" и времево "изостанали". Образите на балканската мъжественост намират обяснение в тези диагнози на балканското, артикулирани в повечето случаи от Запада. Стилизирайки образа на балканската мъжка общност от периода на Прехода до най-характерната й черта според автора - криминализацията - Камбуров дава като краен пример феномена "мутра". "Мутрата" се явява образ на неефективната, съпротивяваща се на модернизационните процеси балканска мъжественост. В последна сметка "мутрата" сбъдва европейския културен фантазъм, въобразил Балканите като черния мъж върху картата на континента. И ако в контекста на присъединяването Европа все още и отново се явява един "незавършен проект", то балканската "мутра" сякаш е онази гранична "издатина", в която и с която Европа най-сетне и един път завинаги може да свърши.

Надежда Радулова

Редактор на рубриката доц. д-р Миглена Николчина


Хетерология


Men in the Global World: Integrating Post-Socialist Perspectives, ed by Irina Novikova and Dimitar Kambourov (Kikimora Publications, Helsinki, 2003)