Публикуваме някои от основните положения в наредбата на гръцкото Министерство на образованието и науката (МОН) "Одобряване и проследяване на театрални представления, куклен театър, театър за деца".

- Създават се специализирани работни групи за подбор на спектакли за деца и ученици към МОН, както и към съответните Дирекции за предучилищно и училищно образование (ПУО) в населените места със задача да селекционират театрални и куклено-театрални спектакли, подходящи за гледане от децата.
- Работната група обсъжда и одобрява или отхвърля дадено театрално представление за ученици от всички училища в региона и докладва за одобрението или отхвърлянето пред съответните служби към МОН. Одобрението се отнася за спектаклите за деца и ученици само в съответната област. Ако театрална трупа, на която е дадено разрешение за представяне на спектакъл в една област, желае да й се даде разрешение за друга област, трябва да внесе молба в съответната служба за ПУО към МОН със съответните документи. Работната група, която функционира към МОН, след като гледа съответното представление, докладва пред съответната служба за ПУО за одобрението или отхвърлянето му. В случай на отхвърляне се отменя автоматично и първоначалното разрешително, което е било дадено в регионалния център.
- За получаване на разрешително се внясят следните документи: молба; копие на текста на пиесата; удостоверение от компетентните власти - Съюза на артистите, Съюза на писателите, Агенцията за авторско право, в което се удостоверява, че театралната трупа е осигурила авторските права на произведението; поименен списък на участващите артисти и на останалите сътрудници с необходимите доказателствени данни за техните качества (удостоверение от Съюза на артистите или трудова осигурителна книжка, доказваща поне 3 години професионална ангажираност); копие от учредителния акт на театралната трупа.
- Разрешенията се издават за всеки отделен спектакъл само за една учебна година и са валидни само ако се спазват необходимите условия и се съхранява качеството на спектакъла. Не се разрешава едно представление да бъде гледано, ако не са спазени предпоставките и изискванията на този документ и отговорникът на трупата не представи оригинала на даденото разрешение.
- От уважение към театралното изкуство, както и от съображения за противопожарна и аварийна безопасност, се препоръчва учениците да гледат представленията в седалището на театралната трупа.
- Не се разрешава по време на представлението тегленето на жребий за раздаване на награди на децата. Не се разрешава на учителите да оставят децата без надзор по време на представлението.
- Директорите на детските градини и училищата в сътрудничество със съветите на преподавателите трябва да се погрижат учениците да се запознаят с колкото може повече произведения на изкуството.