100 години от рождението
на професор Георги Димитров

Живот в дати

... Защото това е една човешка необходимост...,
Горица Найденова