Извлечение от Проект за
Закон за българския език
Глава трета
Защита, насърчаване и развитие на българския език
Чл. 7.
Защитата на българския език включва:
(1) Грижа за правилната езикова употреба, както и създаване на условия за правилното развитие на езика като средство за комуникация между българските граждани.
(2) Противодействие срещу вулгаризмите.
(3) Разпространението на знанието за езика и неговата роля върху културата.
(4) Световното поощрение на българския език като неделима част от българската и европейската култура.
(5) Насърчаване на часовете по български език в училищата вътре и извън България.
(6) Насърчаване чистотата и богатството на българския език в средствата за масова информация;
Чл. 8. (1) Задължително е преподаването на български език във всички форми и степени на средното образование във всички видове училища, включително в най-горния клас и курс;
(2) Задължително е преподаването на българска литература, история, география в специализираните и други училища за изучаване на чужди езици. Преподаването на посочените предмети се осъществява на български език.
Чл. 9. Учебниците трябва да бъдат написани на достъпен и разбираем български език, с изключение на тези по чуждите езици.
Чл. 10. (1) Изучаването на чужди езици, вкл. майчин език се осъществява по ред и условия, определени от Закона за народната просвета и утвърдени програми от министъра на образованието и науката.
(2) Часовете по чужди езици не могат да надвишават часовете по български език, освен в специализираните училища за изучаване на чужди езици.
Чл. 11. (1) Телевизионните и радиооператори излъчват предавания на чужд език само по образователни програми за изучаване на чужд език или по програми, предназначени за чужбина.
(2) Други програми на чужд език се излъчват само с разрешение на Съвета за електронни медии съобразно Закона за радио и телевизия.
Чл. 12. (1) Допуска се ползването на чужди думи и изрази, когато не могат да бъдат заменени с равностойни съответствия в българския език и са станали съставна част от българския език. Изключение в това отношение представляват специализираните терминологични думи и изрази.
(2) Наименованията на чуждестранните фирми, патенти и стоки се запазват на съответния език.
Чл. 13. Съвременният български книжовен език се обогатява с нови изрази и думи чрез народното творчество, достиженията на литературата и науката.
Чл. 14. Изрази и думи от други езици се заменят с българските им съответствия или с такива, които възпроизвеждат техния смисъл.
Чл. 15. Използването на диалектни думи и изрази е допустимо в литературните произведения и в журналистиката, както и в разговорната реч.
Чл. 16. Утвърдените нови изрази и думи се включват в речниците на българския език.
Чл. 17. Не се допуска използването на вулгаризми и други нецензурни думи и изрази в публичната реч и в средствата за масова информация.
Чл. 18. Насърчаването на съхраняването и развитието на българския език се осъществява от държавата чрез:
(1) Административни и други законосъобразни стимули.
(2) Данъчни облекчения и преференции.
(3) Финансови помощи за програми и проекти, свързани с опазването и развитието на българския език.

Глава четвърта
Национален съвет за опазване и развитие на българския език
Чл. 19.
Създава се специален държавен орган към Министерския съвет - Национален съвет за опазване и развитие на българския език (НСОРБЕ), който изготвя правилник за организацията и дейността си и:
(1) Следи за изпълнението на политиката в областта на изучаването, употребата и чистотата на официалния език.
(2) Установява тенденциите за запазване на официалния език и одобрява езиковите норми, правописа, пунктуацията, употребата на чуждите думи и термини, както и създаването на нови думи и изрази, за което издава специален информационен бюлетин.
(3) Следи за спазване на законовите разпоредби по този закон, при нарушение сигнализира съответните органи и/или налага глоби.
(4) Осъществява проверка и надзор на всички законови и подзаконови актове, които имат или могат да имат отношение към конституционните права на българските граждани във връзка с българския език.
(5) Представя пред Народното събрание ежегодни и извънредни доклади относно спазването на закона, налагащите се тенденции и извършените от Съвета проверки и проучвания, както и наложените наказания или стимули.
(6) Предлага мерки за стимулиране и насърчаване употребата и развитието на българския език.
Чл. 20. Националният съвет се състои от 13 членове. (1) Трима от членовете се избират от научната общност на специалистите по българско езикознание и литература, трима от членовете се предлагат от МОН из средите на най-изявените учители по български език и литература, трима - от Съюза на българските писатели, двама - от СБЖ и двама - от Съюза на юристите.
(2) Националният съвет избира от своя състав председател и секретар чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство за срок от една година.
(3) Председателят и секретарят могат да бъдат преизбирани за не повече от два последователни мандата.
Чл. 21. Мандатът на Националния съвет е пет години.

Глава пета
Административни нарушения и наказания
Чл. 22.
За нарушаване на закона се налагат наказания по Закона за административните нарушения и наказания. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от упълномощени от НСОРБЕ лица, от областните управители или от кметовете на общините, които отговарят за контрола и спазването на закона.
(2) Ръководителите на ведомства, предприятия и организации отговарят за прякото изпълнение на Закона за българския език и търпят санкции при нарушаването му.
Чл. 23. Въз основа на актовете председателят на НСОРБЕ или упълномощени от него членове на Съвета издават наказателни постановления и/или налагат глоби според системността и степента на нарушението:
а) от 50 до 500 лв.;
б) от 500 до 1000 лв.;
в) от 1000 до 2000 лв.
Чл. 24. Актовете и наказателните постановления се издават и обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 25. (1) Длъжностни лица, които отказват да изпълняват разпоредбите на закона, се отстраняват временно от длъжност или се освобождават с решение на НСОРБЕ.
(2) Решението за освобождаване подлежи на съдебен контрол.