Голямата професионална общност

Книгата увлича - свидетели сме как глобалните промени в науката и обществената практика в ПР се регионализират, културно оцветяват и взаимно усилват. Предлаганият калейдоскоп от кратки истории за развитието на пъблик рилейшънс в Европа стимулира размисъл. Читателят може да добие добра представа за това, как се разгръща самоорганизацията на равнище фирма, професионална общност, конкретно общество.
Всяка една глава на тази уникална книга отразява гледната точка на конкретния автор за изграждането и развитието на съвременния ПР в дадена държава. Главите на книгата обхващат 27 страни на Стария континент. Както отбелязват в предговора Джеймс и Лариса Груниг, нараства ролята на такива фактори като университетското образование, влиянието на професионалната общност, повишаващите се очаквания на управлението, икономическата приватизация и растящото търсене на пазара за развитието на тази професия в гражданското общество.
Авторите показват как връзките с обществеността (или пъблик рилейшънс) допринасят за ефективността на организацията, за изграждане на гражданско съзнание за общност, за усилване на влиянието на различни външни публики. Всяка една глава - без да претендира за изчерпателност - отразява националното в отношенията на специалисти и публики към въпроси на социалното взаимно разбиране. Читателят, в крайна сметка, добива представа за това как ПР като комуникация се изучава, преподава и прилага в практиката на различни страни и култури.
Главите на книгата са организирани по азбучен ред на съответната страна. В текстовете за възникване на ПР и комуникационния мениджмът в конкретната европейска държава читателят ще открие:
- национален профил във факти и цифри;
- корени и развитие на пъблик рилейшънс;
- развитие на традициите в образованието и практиката;
- как езикът оформя развитието на ПР;
- статуса на ПР в бизнеса, администрацията и обществото;
- актуалното място на ПР и комуникационния мениджмът в организациите.
Всеки представен случай завършва със заключителна част за очертаващата се перспектива относно равнището и бъдещето на ПР в конкретната общност. Накрая е предложена кратка библиография на литературни източници.
Текстът за България е изготвен от д-р Минка Златева, доцент във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тя отбелязва, че терминът пъблик рилейшънс за първи път у нас е употребен от Светлозар Кръстев през 1972 г., но е трудно да се смята, че има някакво развитие на областта до 1989 г. С развитието на пазарната икономика, редица чуждестранни компании влизат в България; с развитие на пазарните отношения се налага ПР практиката и се разгръща ролята на рекламата.
Професионалните групи, формиращи човешката база на ПР, са журналисти, политически и рекламни специалисти, социолози, психолози.
Развитието на университетското образование по ПР, което авторката разглежда, е резултат на проект на ЮНЕСКО и Международната асоциация по ПР (IPRA), вследствие на който е изградена през 1995 г. катедра "Комуникация и връзки с обществеността", член на ОРБИКОМ, глобална мрежа от катедри на световната организация. Доц. Златева изтъква някои реализации на четирите подхода към ПР, очертани от Деян Верчич - информативен, убеждаващ, релационен и публичен дискурс. Тя отбелязва техни приложения съответно в:
- компании и бизнес корпорации, където ПР е практикуван като функция на управлението;
- в политиката;
- в административната сфера - при контакти с обслужваните;
- в академичния живот, за който са характерни релационни ПР модели и модели на публичния дискурс.
Като важен момент в разгръщането на обучението по ПР и комуникационния мениджмът в България е посочено широкото прилагане на международния академичен и практически опит. Отбелязан е големият принос за бързото разпространение на ПР - като наука, и като практика - на "Медиа свят" и други професионални периодични издания.
Отбелязана е ролята на Нов български университет за разширяване на академичното поле на ПР. Българското дружество за връзки с обществеността има своята заслуга за изграждане на етическия кодекс и разпространение на най-добрите образци на ПР в страната.
Отделните глави на книгата са разделени според приоритетни насоки и въпроси на разработваната проблематика. Направено е с елегантна простота - въведени са свързващи части (Intermezzo) чиито названия могат да служат за разделител. Авторите им са международно известни имена от областта.
Специален чар има тази книга, събрала на едно място такова разнообразие от опит, знания и предизвикателства. Плодотворна основа, на която възниква желаното чувство за принадлежност към голяма професионална общност.

Проф. Тодор Петев


Бел.ред. Желаещите да се снабдят с изданието могат да пишат до издателство Walter de Gruyter GmbH & Co KG (Berlin & New York) на адрес Michael.Annecke@deGruyter.com.

Public Relations and Communication Management in Europe. A Nation-by-Nation Introduction to Public Relations Theory and Practice, Berlin, New York, Mouton de Gruyter, 2004. Eddited by Betteke van Ruler and Dean Vercic