Министерство на културата срещу
Култура

Из Стенограмата на парламентарния контрол
от 9 юли 2004 г.

Уточнение от редакцията