На Ваше писмо, наше писмо
И така, преди финалната права отношенията между Министерството на културата и в. "Култура" протекоха по следния начин.
След питане на народния представител Николай Младенов в парламента (9 юли 2004), министър Абрашев отговаря, че на вестника е предложено помещение на "Алабин" 38. На вестника обаче такова помещение не е предлагано до съответната дата 9 юли. Предложението идва едва на 14 юли със следното писмо:
Предлагаме Ви, по реда на чл. 16а от Закона за държавната собственост да сключим договор за наем на помещенията на четвърти етаж в сграда на ул. "Алабин" № 38, права на управление върху която са предоставени на министрество на културата.
Министър: д.изк. Божидар Абрашев

След това писмо "Култура" отправя (пак с писмо) следните логични въпроси:
До проф. Божидар Абрашев
Министър на културата
Тук
Министър Абрашев,
Във връзка с Ваше писмо № 68-00-3 от 14.07.2004 г., с което ни предлагате да сключим договор за наем на помещенията на четвъртия етаж в сграда на улица "Алабин" № 38, моля за следните уточнения:
- Какво е състоянието на имота; има ли нужда от ремонт; и ако да, в какъв срок ще бъде извършен?
- Какво е състоянието на електрическата мрежа; също и на водопроводната? Те имат ли нужда от ремонт? И ако да, в какъв срок ще бъде извършен?
- Има ли централно отопление?
- Каква е квадратурата на имота, който предлагате?
- Каква е цената на квадратен метър? И по какви нормативни документи тя ще бъде определяна?
- За какъв срок се отдава имотът под наем?
След изчерпателни отговори на горните въпроси Фондация "Пространство Култура" може да обсъжда с Министерството на културата възможностите за наемане на посочения имот.
Председател на Фондация "Пространство Култура"
Копринка Червенкова

Минава почти месец без отговор, след което на 17 септември в редакцията пристига следното:
Република България
Министерство на културата
№ 68-00-3/15.09.04
До
Г-жа Копринка Червенкова, председател на Фондация "Пространство Култура", ул."Александър Батенберг" № 4, V Етаж, София 1000
Уважаема госпожо Червенкова,
В отговор на Ваше писмо с вх. № 68-00-3/27.07.2004 г. относно недвижимия имот на ул. "Алабин" № 38, IV етаж, Ви уведомяваме за следното:
С наше писмо № 68-00-3 от 14.07.2004 г. Ви уведомихме, че в срок от двадесет дни следва да освободите заеманите помещения в сградата на ул. "Батенберг" 4, като предложихме да сключим договор за наем на помещения в недвижимия имот на ул. "Алабин" 38, IV етаж, права на управление върху който са предоставени на Министерство на културата.
В отговор на това писмо Ваши представители извършиха оглед на предлаганите помещения и са запознати относно състоянието на имота, има ли нужда от ремонт, наличие на ел.мрежа, водопроводна инсталация, както и дали има централно отопление. С оглед на факта, че даденият Ви срок за доброволно освобождаване на помещенията е изтекъл, Министерство на културата предприе действия по реда на чл. 80* от Закона за държавната собственост.
Вашите представители увериха Министерство на културата, че до края на месец август помещенията на заемания от Вас етаж в сградата на ул. "Батенберг" № 4 ще бъдат освободени. Видно от съдържанието на писмото Ви, Фондация "Пространство Култура" не държи да наеме помещенията на ул. "Алабин" № 38, IV етаж, поради което Министерство на културата ще извърши принудително изземване на заемания без правно основание имот на ул. "Батенберг" № 4, с всички негативни последици за издаването на вестник "Култура" за сметка на Фондацията.
Министър: Проф.д.изк. Божидар Абрашев

* Чл. 80 означава, че Абрашев има намерение да ни изхвърли с полиция след заповед на областния управител.
Остава само да добавим, че министърът отново излъга: първо, представители на вестника са видели само външно имота на "Алабин" 38, без да могат да проверят фактическото му състояние; те само са констатирали, че за да стане донякъде обитаем, му е необходим огромен ремонт. Затова беше отправено и горното питане към министъра. И второ, никой от представителите на вестника не е поемал ангажимент до края на август "Батенберг" 4 да бъде освободен. Не от нашето писмо е видно, че вестникът не "държи да наеме помещенията на "Алабин" 38", а от поведението на министъра е видно какво той има намерение да върши.

Култура