Традиционното в модерния Юго-Изток

Колоквиум по сравнително литературознание

Елена Сюпюр: Победени от сложността на живота,
Ванина Божикова

Ален Монтандон: От обноските към Балканите,
Фотини Христакуди