Чехов, въпреки всички правила
Както читателите ни знаят, между 25 и 30 май т.г. в София протекоха Националните Чехови дни, посветени на 100-годишнината от смъртта на писателя. В току-що отпечатаната от "Факел" книга "Диалози с Чехов: 100 години по-късно" (съставител Людмил Димитров, редактор Румяна Корсемова) са представени текстовете от състоялата се по това време едноименна Кръгла маса с домакин Софийския университет, в която участваха водещи чеховисти от Русия, Полша, Чехия, Германия, Турция, както и литературни русисти от София, Пловдив, Шумен, Велико Търново...
"Диалози с Чехов..." започва с докладите на действително много специалните гости на форума - Владимир Катаев ("Чехов и профетизмът на руската литература") и Татяна Шах-Азизова ("Театърът на Чехов. История; география; личности. Бележки"); тук е подслонена и фрагментарната статия "Гогол и Чехов" на Пьотр Бицили (1879-1953), един от най-големите русисти, преподавали в СУ. Другите статии на 366-страничното издание са разпределени в два големи раздела: "Чехов и литературата" с прилежащите им рубрики "Поетика и херменевтика", "Компаративистика и интертекстуалност" и "Рецепция". На финала са писмата на актрисата Олга Книпер, съпруга на Чехов, до режисьора Николай О. Масалитинов, съхранявани в музея на Народния театър.
В сборника има и два, свързани с "Култура", текста - на Геновева Димитрова ("Абсурдът 'Чехов' в киното") и на Виолета Дечева ("Чехов и посткомунистическият театър: от другата страна на драмата").
Както твърди в увода си "Чехов, въпреки всички правила" Людмил Димитров, също автор на "Култура", "нашият форум се вписа достойно" в световните Чехови празненства. Затова и материализацията на конферентния разум в книгата е логично - и радостно за нас като медиен партньор!- събитие.

М.Б.