Честито!

Софийският университет "Св. Климент Охридски" присъди почетното звание "Доктор Хонорис Кауза" на професор Мария Тодорова от Университета в Илинойс. В словото си тя оспори твърдението на Гелнер за вторичния характер на незападния национализъм, предлагайки вместо това модел на изохронно зараждане при сходни условия - тоест като резултат не от внос, а от настъпващите с модерността промени. Работата на професор Тодорова е уникална с това, че разглежда Балканите през призмата на съвременната постколониална теория, която иначе е склонна да подминава несвързаните с бившите английски и френски владения въпроси. Наред с конкретните си изследвания, тя проправя пътя за други учени от региона, които биха могли да намерят адекватен критически израз на проблемите на диаспората, международното културно влияние, езиковите промени или историческите метафори в контекста на собствената си страна. Нейната работа е политическа и пристрастна в най-добрия смисъл на думата - тя създава усещането за кауза, за елегантен и ерудиран патриотизъм без потури.
Честито, професор Тодорова!

Зорница Христова