Важно издание!

Важно - е най-малкото, което може да се каже за излезлия през юбилейния стогодишен сезон на Народния театър Летопис. Само онзи, който никога не се е докосвал до необходимостта от исторически справки, съпоставки, факти от художествено наследство, само той не би могъл да оцени големия принос за националната ни културна памет, съдържащ се в това издание. Само той не би могъл да знае каква увереност и спокойствие внушават на изследователя повече от 900-страничния справочник за играните през годините пиеси в Народния театър с информация за техните автори, преводачи, режисьори, артисти, сценографи, композитори и музиканти, хореографи, драматурзи и автори на афишите, за премиерните дати, броя на представленията и подмените на изпълнителите на различните роли през сезоните.
Респектираща е приложената библиографска справка ("Отзиви и други текстове") за публикациите, посветени на съответните представления - един ценен ориентир за всеки историк, етнолог и изобщо посветен на хуманитаристиката труженик, градящ представи за обществените нагласи спрямо художествените факти от миналото и от днешния ден.
Съставянето на Летописа не започва от нищото. Той е почтено и своеобразно продължение на публикувания "Летопис на Народния театър "Иван Вазов" (1904-1970)" през 1971 г. от Иван Гърчев и Снежанка Гълъбова, както и на издадения през 1994 г. "Дневник на представленията през сезоните 1970/71-1993/94". Най-общо в него е спазен моделът, по който са систематизирани фактите в тези две издания (в "Дневника" няма посочени отзиви за спектаклите). Но тези факти не са пренесени механично в новия справочник, а са подложени на обстойно прецизиране. Това обяснява и многото корекции, допълнения и обогатена информация както в проследяването биографията на представленията, така и на библиографските справки за тях.
Съвършено новата част в Летописа - периода след 1994 г. до днес - следва принципите, върху които е изградено цялото издание, сред които най-същностни са принципите на равнопоставеност и на безпристрастност към фактологическия материал.
Изключително важна част от Летописа са приложенията и показалците, които улесняват ползването на самото издание. В тази част, освен афишът на Народния театър за сезона (2004/2005), са приложени съставът на трупата от 1904 г., както и библиография за нейните членове, и обща библиография за историята на Народния театър от 1904 до 2004 г. Тук са подредени и таблици за директорите, режисьорите, драматурзите и художниците, както и за гастролите на театъра в чужбина (1908-1989) със съответните библиографски справки за публикуваните отзиви, изследвания и спомени на участници в тях. В приложенията е отредено място и за различните наименования на Народния театър и неговите сцени през годините, както и данни за сградата му според наличните афиши, програми и документи.
Към всичко това се прибавят и впечатленията от полиграфическото оформление на Летописа - една прецизна работа на издателя Валентин Траянов, в която личи грижа за лесната ориентация и четивност на материала и плътността на отделните рубрики, както и постигнатата компактност на всеки от отделните факти през различните сезони чрез графичното му отграничаване. Към тези впечатления се налага и великолепното художествено оформление на това сложно издание на Людмил Веселинов с нестандартното решение на обложката на книгата и на заглавките на отделните сезони. Така прецизно извършената работа, базирана върху трудоемките издирвания в обществени и лични архиви, библиотеки, музейни сбирки и библиографски издания, ни представя едно цялостно, монолитно, едновременно завършено и "отворено" за допълнения издание, което ще бъде настолно пособие не само на театроведи и културни историци, но и на много по-широк кръг изследователи. Това важно издание дължим, разбира се, на изключителната воля за полезни и благородни жестове към делото на българския театър на театроведа Никола Вандов и на познанията и прецизността на дългогодишния драматург на Народния театър - театроведа Антония Каракостова. Този тандем, подпомогнат и от усилията на младия театровед Асен Константинов, и от безрезервната помощ на още театрални труженици, споменати от съставителите в техните "Благодарим" в края на книгата, е изпълнил една непосилна задача в краткия срок, в който е трябвало да организира и доведе до успешен завършек работата си. Резултатът от това дело окуражава констатациите за наличния ресурс на съвременното театрознание в така необходимия труд в областта на документалистиката и фактологията, без които вече всеки опит за концептуално съчинение изглежда несериозен. Но същевременно стои и въпросът: не са ли тези двама труженици самотни бегачи по трудния терен на установяването на театралната фактология в днешно време? Безспорно е, че те са "правилните" хора, към които далновидно се е насочило художественото ръководство на Народния театър, поръчвайки им за 100-годишния юбилей съставянето на Летописа. Дали, обаче, "правилно" ще оценят техните усилия и постижения колегите-театроведи от съответното творческо звено на САБ, които номинират всеки сезон театралната книжнина за награда? Ще видим!
Засега нека чрез вестник "Култура" споделим радостта си от сдобиването с това безценно справочно издание, нека да благодарим на съставителите му за волята да го устоят до край!

Кристина Тошева

Народен театър "Иван Вазов". Летопис. Януари 1904 - юли 2004. Съставители Никола Вандов, Антония Каракостова, Иван Гърчев, Снежанка Гълъбова, Асен Константинов. Издателство Валентин Траянов,
С., 2004,
912 стр.