Текстът-орнамент
Декоративизмът в прозата на Чавдар Мутафов може да се възприеме като функция на стила, естетически пресътворяващ действителността -изработване на универсален пластичен език във връзка с идеята за инструменталния характер на изкуството в космологичен, епистемологичен и психологически план. Текстовете на Чавдар Мутафов експлицират неговите въгледи за вътрешните движения в модерното изкуство - от импресионизма, през естетизма и сецесиона до експресионизма, като своеобразно черпене от изразните полета на другите изкуства - претворена реалност, превърната в орнамент, чрез който се прониква в метафизичната тайна на битието, изразява се тревожното или иронично чувство за човешка екзистенция. Естетическите манипулации и игрови експерименти се извеждат като основен принцип на модерното декоративно писане (орнаментът в неговата семиотична и формално-конструктивна природа). Текстовете се превръщат в орнаментална конструкция, в чиято основа са естетическите рефлексии на Чавдар Мутафов за живота като изкуство (по Оскар Уайлд) - чрез естетическите обработки-стилизации на структурата, на пространството, на времето, на образите; превръщане на самия акт на разказване в украшение, метафорична обработка на словото и множественост на езиците. Актът на рецепцията се подчинява на зрителната асоциативност на орнаменталността, следствие на което текстът въздейства върху сетивата, а прочитът диалогизира с разглеждането на произведението като картина, като се засилва участието на читателя в разиграващото се, а самото книжно тяло въздейства чрез формата, шрифта, илюстрациите си. Орнаменталните текстове на Чавдар Мутафов се подлагат на пародийни обработки в сп. "Българан" - извеждане на текста от обичайния му контекст или неговото дописване, травестийни трансформации на първоизточниците, идентификация на автор и герои.

Надежда Радулова