Задълбочаване на обучението по журналистика си постави за цел учреденият дискусионен кръг "Икономическа журналистика", организиран от доц. Петранка Филева и катедра "История и теория на журналистиката" на Факултета по журналистика и масова комуникация в рамките на Климентовите дни на СУ "Св. Кл. Охридски". Чрез провеждане на поредица от открити лекции в рамките на летния семестър през 2005 г. се прави опит за създаването на неформална и устойчива връзка между студенти по журналистика, журналисти от икономическите ресори на българските медии и представители на стопански организации и институции. Около нуждата от подобряване обучението на бъдещите журналисти се обединяват преподаватели от ФЖМК, Стопанския и Философския факултет на СУ, УНСС, представители на Центърa за либерални стратегии, Институтa за пазарна икономика, Центърa за икономическо развитие, Институтa за икономическа политика, ПРООН, в. "Капитал" и др. Набелязаната тема е изследване цялостната стопанска идентификация на България: проблемите за конкурентоспособността на икономиката, чуждестранните инвестиции, регионалното развитие, надзора на финансовия пазар, наблюдение на основни показатели като инфлация, безработица, валутни курсове, развитие на капиталовия пазар, на малките и средни предприятия.
Специално внимание се отделя на възможността ФЖМК да бъде средище за подобряване качеството и езика на българската журналистика във всички обществени сфери.

Мария Попова