Новини от департамент Нова българистика на НБУ
Доц. Михаил Неделчев, ръководител на департамента, смята, че създаването на научноизследователски и творчески звена е естествен етап от развитието на департамента. Бъдещата им работа, надява се той, ще даде възможност на членовете на съвета на департамента и на техните колеги от други академични и творчески общности, да работят ритмично, с ясни перспективи и с използване на всички възможности, които дава институционализираната проектна дейност. В първия етап от своята работа тези звена ще бъдат виртуални, т.е. ще използват организационни и битови възможности на департамент "Нова българистика".

Като такива значими звена доц. Неделчев предвижда Текстологическа школа на НБУ, Нова академия на словесните изкуства с училище по творческо писане и Академичен център за православна култура и литература.

Текстологическа школа на НБУ
Нейни основни задачи са:
- Издаване на поредица от академични издания на български класически стихотворни книги;
- Провеждане на анкети със съвременни писатели по текстологическа проблематика;
- Събиране на архиви с ръкописи и други документи около текстологическата проблематика;
- Създаване на специализирана библиотека с текстологическа проблематика;
- Издаване на дву-/триезични издания - академични - важни книги от световни литератори;
- Провеждане на лятна школа по текстология.
В момента нито една академична институция, а и нито едно издателство в България не извършват последователно и системно текстологически проучвания - както с изследователска цел, така и с по-конкретна практическа, издателска насоченост.
В очите на една част от академичната общност текстологията е едва ли не "приключил" голям научен проект на XX век. Такива нагласи, включително новото измамно чувство за свобода в отнасянето към текста, което и интернет-нагласите създават, води до непрофесионално третиране на текстове на класическите литературни творби и до липса на интерес към тези аспекти в съвременните художествени практики.
Чрез работата си текстологическата школа ще утвърждава българската текстологическа традиция, ще променя принципите на професионализъм и академизъм, ще утвърждава нова практика.

Нова академия на словесните изкуства с училище по творческо писане
Една от големите амбиции на департамент "Нова българистика" е да свързва в своята работа актуалните художествени практики в областта на литературата и академичните изследователски дейности. Чрез самото създаване на Нова академия на словесните изкуства и училище по творческо писане Департамент "Нова българистика" напомня на колегите си от НБУ, че литературата също е високо изкуство и че така, както са творчески дейностите на много колеги в НБУ от областта на театъра, киното, визуалните изкуства, музиката и др., така и департаментът иска да направи по-стабилно литературното творчество предмет на специално внимание.
Нещо повече, департаментът иска самият акт на литературно творчество да бъде осъществяван в НБУ и да бъде проследяван и интерпретиран в една академична перспектива.
"Нова академия на словесните изкуства" ще обединява, в сътрудничество с други творчески организации, писатели и академични изследователи и преподаватели, писателите в академичните пространства.
Тази нова академия ще има постоянни избрани членове, ще има колективни изяви на територията на НБУ и на други публични форуми.
Училището по творческо писане се основава на досегашната успешна практика на курсовете по "Словото и неговите изкуства" (общообразователен курс) и "Творческо писане", водени при голям интерес от д-р Емилия Дворянова, романист и специалист по културата на християнската религия, член на съвета на Департамента.
Училището по творческо писане ще се утвърждава чрез разнообразни преподавателски и творчески форуми (отделни курсове, школи, творчески ателиета, семинари, консултации и др.). Училището ще установява сътрудничество с подобни творчески школи в университети и други институции със САЩ, Русия, Полша. Ще се търси пълноправно членство в голямата организация с център о. Родос "Литература на три морета".

К