Вторият ден на конференцията протече с доклади на учени извън проекта - Кристиан Гайзелман, Хелга Шуберт, Армина Галияш (Мюнхенски университет "Лудвиг Максимилиан"), д-р Милена Ангелова, доц. Трендафил Кръстанов (ЮЗУ), д-р Клаус Бухенау (Берлински Свободени Университет), д-р Теодора Карамелска (Либерален политологичен институт) , Ина Налетова (докторант към виенският университет), а също и с доклади и коментари на проф. Милена Беновска (НБУ), на ас. Костадин Нушев (Богословски ф-т на СУ "Св. Климент Охридски), Теодора Попкоствова (МОН) и проф. Иван Слаников (Секция "Философия на религията" към ИФИ, БАН).
Кристиан Гайзелман и Хелга Шуберт (секретар на forost) представиха две схеми на социалната роля на свещеника като обект на научно изследване. Гайзелман постави свещеника - за целта на наблюдението - в центъра между "църква", "държава" и "общество" или в по-детайлирана схема, между "църква", "държава", "икономика", "неправителствени организации" и "местната общност". Между свещеника и тези обществени сфери, според него, съществуват взаимовръзки, които са обектът на изследването. Тази схема предизвика бурни дискусии, които отново противопоставиха двете основни тенденции при тълкуването на социалната роля на свещеника - "гражданско-либерална" и "богословско-евхаристийната" тенденция.
Гражданската и богословската тенденции в тълкуването на социалната роля на свещеника бяха помирени в заключителния доклад на д-р Теодора Карамелска. Тя разказа случаи от своята практика с хора с увреждания и с деца в неравностойно положение в активно сътрудничество с български православни свещеници. В тези случаи служението на свещеника изиграва своята обществено-полезна, гражданска и социална роля, без при това дейността на отците да излиза извън рамките на чисто каноничното, извън тяхното виждане за собственото им призвание - евхаристията.
Така бе очертан и пътят за бъдещето активизиране на социалната роля на православния свещеник в България и в Югоизточна Европа и за активното му и ползотворно взаимодействие с гражданските структури на съвременното ни общество.