Конференцията Социалната роля на православния свещеник в България и в Югоизточна Европа беше част от немско-български изследователски проект, който имаше за цел да очертае ролята на православния свещеник в България. Изследователският екип се състоеше от културолози, историци и богослови. Проектът се финансира от Баварския изследователски съюз за Източна и Югоизточна Европа (www.forost.de).
Основната част на проекта се състоеше от културно-антропологична теренна работа: за 2 години бяха проведени около 200 интервюта с православни свещеници в цяла България, т.е. с повече от една десета от активните свещеници, в които те отговарят на въпроси за работата и ежедневието си. Отворената форма на интервютата даде възможност свещениците да споделят асоциативно онова, което на тях лично им се струваше най-важно, въпреки че редица от въпросите задаваха тематичната насоченост на разговора. Интервютата бяха записани отчасти от участващите учени и отчасти от студенти на института в рамките на летния им стаж под ръководството на изследователския екип и с подкрепата на доц. Даниела Колева.
Форумът, проведен в конферентния център на Лесотехническия университет в село Юндола (до Велинград), се състоя по инициатива на изследователския екип на Катедрата по Теория и история на културата към Философския Факултет на СУ "Св. Климент Охридски". 45-те участници бяха предимно от България, но и от Германия, Австрия, Босна и Херцеговина и Русия. В продължение на два дни те дискутираха ролята на православния свещеник в модерния свят въз основа на интервютата и на основа на личния си опит. Сред участниците бяха и четирима свещеници.

Ядрото на проекта бяха Петър Канев, докторант в секция Философия на религията към ИФИ, БАН, Кристиан Гайзелман, докторант по история на Югоизточна Европа към Лайпцигския университет, щатен сътрудник на Мюнхенския университет "Лудвиг Максимилиан", с работна група: доц. д-р Даниела Колева (зам. декан на ФФ на СУ), ас. Галина Гончарова (История на българската култура - Ново и най-ново време), г-жа Ваня Еленкова (проект "Преживяната история") от Катедра Теория и история на културата към ФФ на СУ "Св. Климент Охридски"; Елиа Бояджиева (докторант по нравствено богословие към Шуменския университет), Атанаска Грудева (секция религия към Софийска градска библиотека). В проекта взеха активно участие студенти и докторанти от специалност Културология към СУ. Титуляр на проекта е проф. Едгар Хьош, историк от Мюнхенския университет.