В Академично писане Иванка Мавродиева ни занимава с "изграждане на успешни писмени и устни умения в процеса на академична комуникация". Изданието на "Сема РШ", цена 7,99 лева, запознава с основните изисквания към научния стил, към студентското научно творчество (реферат, доклад, курсова работа, академично есе, магистърска теза, автореферат и рецензия), към докторантското научно творчество (дисертация и автореферат, както и институционалните и реторическите аспекти на защитата й; статия, научен доклад, участие в научна конференция), към библиографията и цитирането. Помагалото пояснява и нормите и правилата на правописа, пунктуацията и редактирането.
Въпреки че книгата на д-р Мавродиева би могла да обладава далеч по-ярко реторическо обаяние, тя е много полезен пътеводител в бъдещето на академичната ни култура, в която редовното студентско писане тепърва ще се установява и развива.

М.Б.