Нова книга на Константин Илиев
Отново в Издателска къща "Жанет 45" излиза книга на Константин Илиев. Предишната беше романът му "Поражението. Хроника от краткото столетие" (2003), за който авторът бе удостоен на 1 ноември т. г. с новоучредената награда "Елиас Канети".
Публикуваме извадки от предговора на Никола Вандов към новата книга на Константин Илиев.

"Паметта на гарвана" е сборник от студии, статии, бележки, разговори и интервюта, отговори на анкети, едно историческо изследване ("Пази мост - мост за пазене"). Подзаглавието е "Текстове за театър, драматургия и политика".
Времето, през което са написани текстовете в книгата, обхваща повече от 40 години. Константин Илиев е писал първия през 1964 година за програмата на първата постановка по неговата първа пиеса - "Мъка по цветовете" - във Варненския театър. Постановката не стига до премиера. Последният текст в книгата е писан през 2005 година и е за състоялата се вече лондонска постановка на "Нирвана".
Някои публикации са по половин страница, други са достатъчно дълги студии. Седемнайсет от текстовете са разговори, интервюта, отговори на анкети. И веднага искам да отбележа, че при Константин Илиев тези журналистически жанрове са не по-малко адекватни на авторовата мисъл и изказ от писаните му статии, защото като правило те са прегледани, поправени, уточнени.
"Паметта на гарвана" ни представя сумарното изказване на Константин Илиев по различни въпроси и теми, които са го накарали да пише или да застане пред микрофона през изминалите съвсем не "кратки" десетилетия. Това е сборник - колкото от документи за мисленето, пристрастията и несъгласията на чувствителен към социалните движения писател, толкова и свидетелства за времето, през което са публикувани. Следван е хронологическият принцип в подредбата на текстовете. Така се запазва възможността за проследяване на развитието на авторовото мислене.
Константин Илиев няма основания да "скрие" някои от нещата, написани и публикувани от него през годините. Те са достойни текстове, които говорят както за континуитет, свързан с ранната изграденост на опорни положения в мисленето му, така и за естественото развитие на едно ставащо все по-мъдро съзнание. Колцина биха предложили така изчерпателно написаното от тях...
Тези текстове са разпилени в пресата и в програмите на спектаклите. Повечето от тях са трудно откриваеми. Събирането им в книга е не просто необходимо. То е значим жест на духовна приемственост. И памет.

-----
На 15 декември т. г. от 17.00 часа във фоайето на I балкон на Народния театър "Иван Вазов" ще бъде премиерата на книгата. Тя ще бъде представена от Михаил Неделчев и актьорите Татяна Лолова и Стоян Алексиев. Вход свободен.

К