ДО ДРУГАРЯ ТОДОР ЖИВКОВ

ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

РАМОПТ

ЗА ПРЕДСРОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА VII ПЕТИЛЕТКА ОТ СИСТЕМАТА НА КОМИТЕТА ЗА КУЛТУРА

Уважаеми другарю Живков,

Многохилядният колектив от дейци и творци, работници и служители от системата на Комитета за култура, вдъхновени от решенията на Х и XI конгрес на партията, последователно и целенасочено осъществява априлската линия и успешно изпълнява поставените от III конгрес на българската култура задачи за повишаване социална функция на културата, все по-пълно задоволяване на духовните потребности на нашия народ, изграждане културата на развитото социалистическо общество [...]

През годините на VII петилетка Комитетът за култура укрепна финансово-икономически. В резултат на подобрената организация на труда, въведените нови форми и методи на работа, вложения упорит социалистически труд от колективите ние преизпълнихме основните планово-икономически показатели на VII петилетка за един месец предсрочно [...]

Към 10 декември т.г., или 20 дни предсрочно се изпълниха и останалите икономически показатели, в това число и чистата продукция и обществената производителност на труда. Изпълнен е и планът за 1980 г. [...]

Л. Живкова

Председател на Комитета за култура

Ив. Кисьов

Секретар на учрежденския партиен комитет

В. Полейкова

Председател на учрежденския профкомитет

Р. Джуров

Секретар на учрежденския комитет на ДКМС

бр. 52/1980