Един ден наставникът Рин-коп събрал около себе си монасите от храма и ги попитал: "Какво ще работи братството днес?"

"Ще въртим мелницата1" - отвърнал настоятелят Ге-ло, отговарящ за общата работа в обителта.

"Мелницата си я въртете колкото искате - рекъл Рин-коп, - само оста да не бутате!"

Монахът Куб-и, родом от Рип, се явил един ден при учителя Танг. Обиколил го три пъти, сложил тоягата си на рамо и застанал неподвижен.

"Да, да" - рекъл Танг.

След като основал собствена школа в планината НоК, монахът се запътил към Рин-коп от К. Обиколил го три пъти, сложил тоягата си на рамо и застанал неподвижен.

"Не, не - казал Рин-коп. - Вятър те върти тебе така, погрешно е от началото до края."

"Танг каза "да" - рекъл Куб-и (НоК). - Вие защо казвате "не"?"

"Танг да - отвърнал Рин-коп, - но ти не."

Докато окопавал чаените храсти по време на общата работа на полето, Рин-коп усетил, че зад него застава Учителят Фи-ди, предрешен като министър по окопаването на чаените храсти в областта. Изправил се и се облегнал на мотиката.

"Да не би да си се изморил вече?" - запитал Фи-ди.

"Току-що започнах да копая - как ще съм се изморил?" - рекъл Рин-коп. Фи-ди вдигнал тоягата си и направил жест като да я стоварва върху главата му. Рин-коп паднал възнак на земята и завикал, ритайки с крака във въздуха: "Помощ, монаси, помощ миряни, бият Паниковски!" Надзирателят на всекидневната работа на монасите Бу-це дошъл и протегнал ръка да вдигне наставника. Онзи сграбчил и двамата за китките, повалил ги на земята, а след това продължил да копае, припявайки:

Сто цветя да цъфтят, хиляда школи да се състезават -

от учителя Ан-лу го знам

и с министри, и със зам

ден след ден си разтоварям.

Веднъж наставникът Рин-коп поканил мирянина Ка за беседа в собственото си наставническо убежище. Осведомил се за значението на някои древни идеограми и възможността за включването им като невербален способ за масова комуникация в новата медийна обстановка, след което запитал: "А нашият нов (по)вик "Кой къде е?"

"Къде е Кой?" - рекъл Ка.

"Ти кажи" - отвърнал Рин-коп.

"Зах-зах, например" - казал Ка.

В този момент петолъчката на писалището на наставника иззвъняла.

"Ей това - казал Рин-коп след разговора, от който Ка нищо не разбрал - най-трудно го понасям; но наследство още от учителя Тсе-рпо ми е, той пък... Но да оставим духовните родословия и психотехниката на древните."

"А кой беше?" - попитал Ка.

"Зах-зах" - отвърнал наставникът.

Мирянинът Ка се поклонил и излязъл.

Превод и коментар

Крум Ацев

1 На Познанието, културата, изкуството и публицистиката. - Б.пр.