Ния Колева


Критика на Кан(т)она

Влиянието на Кант във философията и съвременния живот е неоспоримо. С множеството си трудове той е успял да създаде дори някаква шаблонност на „добрата“ философия. Трите критики, деонтологията, разсъжденията за изкуството и красотата с прагматичност, логика, подреденост и научна многословност успяват да опишат един завършен себедостатъчен кантиански свят. Поради тези качества и разбира се, революционните за времето си разсъждения Кант днес е всеобщо възприеман за „екземплярния“ философ. [...]